Facebook Gimnazjum


Nasze liceum to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów. SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do podjęcia nauki na wybranych studiach w Polsce i za granicą. SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji czy kursów językowych. SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną w toku całego cyklu kształcenia.

Naszym priorytetem obok wysokiego poziomu nauczania jest wszechstronny rozwój i dobre wychowanie. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, dbamy o rozwój kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości. Nieustannie zmieniamy się i rozwijamy dla naszych uczniów, których wychowujemy na aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi.


RACJONALNY PLAN ZAJĘĆ

Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas na realizację obowiązującej podstawy programowej, twórcze poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce. Wyróżnia nas indywidualizacja kształcenia, zwiększany wedle potrzeb wymiar godzin poszczególnych przedmiotów, możliwość wyboru międzyprofilowego np. rozszerzania matematyki i historii jak i zmiany profilu bez konieczności zmiany klasy.


INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Każda klasa (po jednej w każdym roczniku) liczy do 24. osób i dzieli się na małe grupy profilowe, które pozwalają na optymalizację procesu dydaktycznego i pełne monitorowanie pojawiających się potrzeb i trudności.


STARANNIE DOBRANA KADRA PEDAGOGICZNA

Z dużą starannością dokonujemy wyboru zespołu uczącego. Obok młodych nauczycieli naszą szkołę współtworzą doświadczeni pedagodzy. Przy doborze kadry uwzględniamy przede wszystkim powołanie do zawodu, wykształcenie, dotychczasowe osiągnięcia, kulturę osobistą, opinię środowiska oraz otwartość na rozwiązania nowatorskie.


WYSOKI POZIOM EDUKACJI

Wysokiemu poziomowi nauczania w naszym liceum sprzyjają małe grupy w ramach poszczególnych profili, kompetentna i zaangażowana kadra pedagogiczna, indywidualne podejście do każdego z uczniów oraz nowoczesna baza dydaktyczna.

O poziomie naszej dotychczasowej pracy świadczą wszystkie dotychczasowe wyniki egzaminów zewnętrznych naszych uczniów: egzaminu maturalnego (tytuł "Złotej Tarczy" w Rankingu Perspektyw), a wcześniej egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i sprawdzianu szóstoklasisty, w których średnie naszych szkół są wyższe od średnich krajowych od kilkunastu do kilkudziesięciu procent i dają nam pierwszą pozycję w mieście i powiecie oraz miejsce w ścisłej wojewódzkiej czołówce, jak też plasują nas  w najwyższej staninie wśród kilku procent szkół z najlepszymi wynikami w Polsce.

Nasze liceum, poza historycznym dla Ostrowca oraz wyróżniającym się dla województwa miejscem wśród 50 najlepszych liceów w Polsce, może poszczycić się również finalistami olimpiad przedmiotowych oraz co najważniejsze - szczęśliwymi absolwentami, którzy studiują na swoich wymarzonych kierunkach.


NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Jednym z ważnych celów szkoły jest efektywne nauczanie dwóch języków obcych. Językiem wiodącym jest język angielski, w ramach którego na dodatkowych zajęciach można uczyć się również słownictwa specjalistycznego - prawniczego, medycznego lub biznesowego. Drugi język to język hiszpański lub język niemiecki. Trzeci dla chętnych proponujemy jako koło zainteresowań. Duży nacisk kładziemy na konwersacje.

W ramach zajęć j. angielskiego przygotowujemy naszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów PTE General (Pearson Test of English). Ważnym elementem naszych działań jest również stała współpraca z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, dzięki której zajęcia w naszych szkołach prowadzą wolontariusze z całego świata.


EDUKACJA DWUJĘZYCZNA

Korzystając z doświadczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, które w 2014 roku jako pierwsze w Ostrowcu podjęły działania na rzecz wprowadzenia nauczania dwujęzycznego, również w liceum wdrażamy autorski program edukacji dwujęzycznej. Uczestniczymy w programie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - "Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" oraz projekcie marszałka województwa "Dwujęzyczne Świętokrzyskie". Realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy na wizyty studyjne i konferencje poświęcone idei Bilingual Teaching, wprowadziliśmy wewnętrzny system szkolenia kadr oraz dwujęzyczność na części przedmiotów z założeniem systematycznego rozwoju i doskonalenia w tym zakresie. Wzbogacamy anglojęzyczny księgozbiór w szkolnej bibliotece, gromadzimy anglojęzyczne pomoce dydaktyczne. Podejmujemy również szereg działań towarzyszących jak np. "English Friday", "Board Games Zone" czy "Motivators". Całość działań nadzoruje koordynator ds. edukacji dwujęzycznej.

 
INFORMATYKA

Program zajęć z informatyki umożliwia gruntowne przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych oraz zdania dla osób chętnych certyfikatu ECDL - European Current Driving Licence/Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowiącego międzynarodowe świadectwo umiejętności i wiedzy w zakresie technologii informacyjnej. Edukację informatyczną rozbudowaliśmy o obszar programowania i robotyki z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education (Mindstorms EV3). Co roku z sukcesami bierzemy również udział w międzynarodowym konkursie FIRST LEGO League.

 
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach, programach i warsztatach, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie.  Uczestniczą w konferencjach i spotkaniach z osobami, które są źródłem wiedzy i  inspiracji. Motywujemy ich do ciągłego rozwoju i poszukiwania drogi, którą w przyszłości będą chcieli zmierzać. Zachęcamy do aktywności społecznej. Praktykujemy uważność. Podejmujemy szereg działań, które w naszym przekonaniu pomogą im w życiu dokonywać trafnych wyborów oraz sprawią, że będą odważni, otwarci na świat i ludzi, naukę i nowe wyzwania, a w kolejne etapy swojego życia będą wkraczać z entuzjazmem i wiarą, że nie ma przeciwności nie do pokonania i że można - tak jak symbolizuje logo naszej szkoły - "sięgać do gwiazd".

 
WIELOLETNIE PROJEKTY EDUKACYJNE

To autorskie działania, które realizujemy przez cały cykl kształcenia począwszy od szkoły podstawowej.

Znany na całym świecie duński pedagog Jesper Juul w swojej książce "Kryzys szkoły" napisał, że celem wychowania szkolnego powinna być młodzież, która opuszczając szkołę cieszy się równowagą psychiczną i ma rozwinięte kompetencje psychospołeczne. Mając pełną świadomość tego jak ważne jest zbudowanie silnej i zdrowej psychiki, która w dorosłym życiu poradzi sobie z każdym wyzwaniem, od kilku lat w ramach projektów: Akademia Umiejętności (klasy młodsze) i Akademia Sukcesu (klasy starsze) prowadzimy autorskie warsztaty skierowane na kształtowanie takich kompetencji jak:
- inteligencja emocjonalna,
- uważność,
- poczucie własnej wartości,
- komunikacja interpersonalna,
- asertywność i wyrażanie swoich potrzeb, opinii i uczuć,
- radzenie sobie ze stresem i innymi emocjami,
- szczęście i pozytywne nastawienie do życia,
- organizowanie swojego czasu i planowanie przyszłości,
- efektywne uczenie się,
- twórcze i samodzielne myślenie,
- współpraca w grupie,
- rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Akademia Pozytywnego Dialogu to przestrzeń do spokojnej rozmowy, która odbywa się w obecności psychologa/ pedagoga, dedykowana uczniom, które wykazują trudność w porozumiewaniu się między sobą, mało ze sobą rozmawiają lub są w sytuacji konfliktowej. Zależy nam, żeby nauczyć ich sposobu prowadzenia rozmów w nurcie NVC (Porozumienia bez Przemocy), pomóc im zrozumieć jak ważna jest spokojna rozmowa, która może prowadzić do konstruktywnych wniosków i refleksji, jak istotne jest aktywne słuchanie i usłyszenie swojego rozmówcy oraz wzajemne zrozumienie swoich potrzeb.

Ważnym działaniem jest również Akademia Wolontariatu - projekt z obszaru zaangażowania społecznego, czyli całokształtu działań, które nasi uczniowie ze wszystkich klas podejmują na rzecz innych oraz Akademia Współpracy - projekt dedykowany współpracy rodziców ze szkołą.


WSPÓŁPRACA Z LEAF ACADEMY - MIĘDZYNARODOWĄ SZKOŁĄ DLA PRZYSZŁYCH LIDERÓW

LEAF ACADEMY do wyjątkowa międzynarodowa szkoła w Bratysławie, której celem jest nie tylko przygotowanie młodych ludzi do osiągnięcia sukcesu w przyszłości, ale również zadbanie o to, żeby świetnie wykształceni chcieli żyć i pracować w swoich krajach w Centralnej Europie, a nie wyjeżdżać na Zachód. Wykładowcy LEAF to zarówno teoretycy, jak i praktycy - znani przedsiębiorcy i menadżerowie, absolwenci najlepszych uczelni na świecie np. Oxford czy Cambridge. Status szkoły partnerskiej LEAF daje nam możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań w międzynarodowym środowisku.


STYPEDNIUM NAUKOWE

Finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz olimpiad przedmiotowych mogą ubiegać się o stypendium naukowe w naszej szkole.


NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Nasze zajęcia odbywają się w nowoczesnym obiekcie szkolnym zaprojektowanym z myślą o bezpiecznym, przyjaznym i doskonale wyposażonym miejscu nauki oraz wypoczynku między zajęciami. Poza multimedialnymi salami zajęć do dyspozycji uczniów są pracownie przedmiotowe, biblioteka z czytelnią, pokój uczniów, sala hamakowa, sala mindfulness, sala teatralna, cafeteria, blok sportowy, funkcjonalna szatnia z systemem szafek indywidualnych, miejsca do zajęć dydaktycznych w ogrodzie, boisko wielofunkcyjne oraz rozległy teren zielony.


BEZPIECZEŃSTWO

czyli z 1. strony... małe klasy, bliski kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: "zapobiegać, a nie leczyć"; zaś z 2. strony... monitorowany budynek i teren szkoły, system kodów przy wejściu do budynku.


KULTURA ORGANIZACJI

To dla nas: idea szkół, które rosną razem z uczniami. Społeczność, w której wszyscy się znają i nikt nie pozostaje anonimowy. Pozytywne emocje, serdeczne relacje, wzajemny szacunek i współpraca uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli. Miejsce, w którym uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem, ale również partnerem i przyjacielem. Szkoła, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być.


DOSTĘP DO RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY

Dysponujemy nowoczesną biblioteką połączoną z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi, której celem jest ułatwienie dostępu do różnych źródeł informacji, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja wiedzy. Nasze zbiory obejmują blisko siedem tysięcy pozycji, głównie o charakterze popularno-naukowym oraz lektury szkolne. Gromadzimy również literaturę anglo- i hiszpańskojęzyczną. Zasoby można przeglądać i rezerwować także za pośrednictwem naszej strony www.

 
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia (koła naukowe, koła zainteresowań), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wsparcie w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zatrudniamy pedagoga i psychologa (każdy z nich jest przede wszystkim przyjacielem naszych uczniów - wspierającym, słuchającym i obecnym zawsze kiedy jest taka potrzeba), organizujemy zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.


RADA UCZNIÓW

Nasza szkoła to miejsce, w którym liczymy się ze zdaniem naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na ich pomysły i zaangażowanie. Wspieramy działalność Rady Uczniów i cieszymy się z każdej inicjatywy, która służy społeczności szkolnej. Dla pełnej informacji wszystkich naszych uczniów uruchomiliśmy także serwis e-Uczniowie oraz grupy klasowe na portalu społecznościowym facebook.


KONTAKT Z RODZICAMI

Ważnym elementem naszej codziennej pracy jest stały kontakt z rodzicami naszych uczniów. Poza zebraniami oraz spotkaniami indywidualnymi, dla pełnej informacji uruchomiliśmy internetowy serwis e-Rodzice zawierający dokumenty regulujące pracę naszej szkoły oraz szkolny newsletter, za pośrednictwem którego wysyłane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej pracy. Do dyspozycji rodziców jest również dziennik elektroniczny oraz grupa Konarski_Inspiracje_Rodzice na portalu facebook, która służy do wymiany inspiracji z rodzicami o wszystkim co ważne w edukacji i wychowaniu. Ponadto od początku funkcjonowania jesteśmy jesteśmy otwarci na uwagi, pomysły i spostrzeżenia i bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami.

 
WYCIECZKI

To tradycja naszej szkoły. W pełni podzielamy zdanie, że podróże kształcą, stąd podróżujemy dużo i chętnie, zwiedzając ciekawe i warte zobaczenia miejsca, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Jako, że szkoła realizuje autorski program edukacji musicalowej, często wyjeżdżamy do teatrów muzycznych na ulubione musicale. Organizujemy wycieczki jedno- i kilku dniowe oraz "zielone" i "błękitne" szkoły.

WYŻYWIENIE

W szkole funkcjonuje cafeteria Branch Cafe, które proponuje smaczne i zdrowe, robione na miejscu przez naszych kucharzy, sałatki, kanapki, tarty, musli, soki, koktajle, smoothie i inne pyszności. To nowe serce naszych szkół - miejsce spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli, naszych gości i przyjaciół. Jej wystrój współtworzyli nasi uczniowie.

 
STRÓJ SZKOLNY

Mundurek jest fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej społeczności szkolnej. Wszyscy uczniowie mają jednakowe stroje szkolne, które współprojektują i plecaki.

 
SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM

czyli nasza idea, w myśl której "rośniemy" razem z naszymi uczniami i stopniowo budujemy ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał dziecka od początku rozwijał się w nowoczesnym wymiarze edukacji, w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.

 
I JESZCZE NA KONIEC - JESTEŚMY DUMNI Z...

uznania wielu z naszych działań za przykład dobrych praktyk, rozwiązań i pomysłów, które warto powielać i wdrażać w innych szkołach. Co roku odwiedzają nas liczni goście z całej Polski, dla których - co bardzo miłe - jesteśmy inspiracją, a my co najważniejsze niezmiennie od lat pozostajemy entuzjastami edukacji.

 

WYMIAR NASZEJ EDUKACJI ORAZ JAKOŚĆ PRACY MOŻNA POZNAĆ RÓWNIEŻ W ZAŁOŻONYCH PRZEZ NAS:

- NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SMYK (2003) >>
- NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. KONARSKIEGO (2007) >>
- NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ST. KONARSKIEGO (2013) >>

ORGANEM PROWADZĄCYM WSZYSTKIE PLACÓWKI JEST EDUKACJA KINGA WNUK - więcej informacji>>