Facebook Gimnazjum


Nasze liceum to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów. SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do podjęcia nauki na wybranych studiach w Polsce i za granicą. SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji czy kursów językowych. SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną w toku całego cyklu kształcenia.

Naszym priorytetem obok wysokiego poziomu nauczania jest wszechstronny rozwój i dobre wychowanie. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, dbamy o rozwój kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości. Nieustannie zmieniamy się i rozwijamy dla naszych uczniów, których wychowujemy na aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi.


RACJONALNY PLAN ZAJĘĆ

Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas na realizację obowiązującej podstawy programowej, twórcze poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce. Wyróżniają nas rozszerzenia wybranych przedmiotów od 1 klasy, możliwość wyboru międzyprofilowego np. rozszerzania matematyki i historii jak i zmiany profilu bez konieczności zmiany klasy.


INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Nasza klasa liczy do 24. osób i w każdym roczniku dzieli się na profile, dzięki czemu powstają małe grupy, które pozwalają na optymalizację procesu dydaktycznego i pełne monitorowanie pojawiających się potrzeb i trudności.


STARANNIE DOBRANA KADRA PEDAGOGICZNA

Z dużą starannością dokonujemy wyboru zespołu uczącego. Obok młodych nauczycieli naszą szkołę współtworzą doświadczeni pedagodzy. Przy doborze kadry uwzględniamy przede wszystkim powołanie do zawodu, wykształcenie, dotychczasowe osiągnięcia, kulturę osobistą, opinię środowiska oraz otwartość na rozwiązania nowatorskie.


WYSOKI POZIOM EDUKACJI

Wysoki poziom nauczania w naszym liceum gwarantują trzy czynniki: małe grupy w ramach poszczególnych profili, kompetentna i zaangażowana kadra pedagogiczna oraz uczniowie, którzy żeby dostać się do szkoły muszą spełnić określone wymogi, dzięki czemu możemy sobie pozwolić na pracę w ambitnym, równym tempie.

O poziomie naszej dotychczasowej pracy najlepiej świadczą wyniki uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, które plasują nas w 9. najwyższej staninie wśród kilku procent najlepszych szkół w Polsce.


NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Językiem wiodącym jest język angielski, którego uczymy w wymiarze 5 godzin tygodniowo (w tym do wyboru 1 godz. to język prawniczy, techniczny, medyczny lub biznesowy). Drugi język to język hiszpański, j. niemiecki lub j. francuski. Istotą nauki jest ciągłość i spójność programowa oraz duży nacisk kładziony na konwersacje. Bardzo ważnym elementem naszych działań jest również stała współpraca z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, dzięki której przez sześć tygodni w roku zajęcia w naszych szkołach prowadzą wolontariusze z całego świata.

W przypadku języka angielskiego pracujemy jedynie na poziomie zaawansowanym, w przypadku drugiego języka tworzymy  grupy - od podstaw (j. hiszpański) i kontynuującą naukę (j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski).

W ramach zajęć j. angielskiego przygotowujemy naszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów PTE General (Pearson Test of English). Po klasie III jest to poziom C1 lub C2.


EDUKACJA DWUJĘZYCZNA

Korzystając z doświadczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, które w 2014 roku jako pierwsze w Ostrowcu podjęły działania na rzecz wprowadzenia nauczania dwujęzycznego, również w liceum wdrażamy autorski program edukacji dwujęzycznej. Uczestniczymy w programie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - "Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" oraz projekcie marszałka województwa "Dwujęzyczne Świętokrzyskie". Realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy na wizyty studyjne i konferencje poświęcone idei Bilingual Teaching, wprowadziliśmy wewnętrzny system szkolenia kadr oraz dwujęzyczność na części przedmiotów z założeniem systematycznego rozwoju i doskonalenia w tym zakresie. Wzbogacamy anglojęzyczny księgozbiór w szkolnej bibliotece, gromadzimy anglojęzyczne pomoce dydaktyczne. Podejmujemy również szereg działań towarzyszących jak np. "English Friday", "Board Games Zone" czy "Motivators".

 
INFORMATYKA

Program zajęć z informatyki umożliwia gruntowne przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych oraz zdania dla osób chętnych certyfikatu ECDL - European Current Driving Licence/Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowiącego międzynarodowe świadectwo umiejętności i wiedzy w zakresie technologii informacyjnej. Edukację informatyczną rozbudowaliśmy o obszar programowania i robotyki z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education (Mindstorms EV3).

 
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach, programach i warsztatach, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie.  Uczestniczą w konferencjach i spotkaniach z osobami, które są źródłem wiedzy i  inspiracji. Realizujemy szkolny projekt "Akademia Sukcesu". Motywujemy ich do ciągłego rozwoju i poszukiwania drogi, którą w przyszłości będą chcieli zmierzać. Zachęcamy do aktywności społecznej.  Podejmujemy szereg działań, które w naszym przekonaniu pomogą im w życiu dokonywać trafnych wyborów oraz sprawią, że będą odważni, otwarci na świat i ludzi, naukę i nowe wyzwania, a w kolejne etapy swojego życia będą wkraczać z entuzjazmem i wiarą, że nie ma przeciwności nie do pokonania i że można - tak jak symbolizuje logo naszej szkoły - "sięgać do gwiazd".

 
WIELOLETNIE PROJEKTY EDUKACYJNE

To autorskie działania, które realizujemy przez cały cykl kształcenia począwszy od szkoły podstawowej do liceum. Są to:

Akademia Odpowiedzialności w klasach 1-3 szkoły podstawowej - projekt, który uczy zasad, samodzielności i odpowiedzialności, realizowany przez wychowawców klas,

Akademia Umiejętności w klasach 4-6 szkoły podstawowej - projekt w ramach, którego uczymy jak efektywnie się uczyć (pozyskiwać, gromadzić, selekcjonować i zapamiętywać materiał), realizowany w postaci warsztatów przez trenerów Akademii Nauki,

Akademia Kreatywności w klasach 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjum - projekt z obszaru działań teatralnych, twórczych i inteligencji emocjonalnej, realizowany w postaci warsztatów prowadzonych przez polonistów, pedagoga i artystę plastyka,

Akademia Wolontariatu we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - projekt z obszaru zaangażowania społecznego, czyli całokształtu działań, które nasi uczniowie podejmują na rzecz innych, koordynowany przez pedagoga szkolnego, 

Akademia Współpracy we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - projekt dedykowany współpracy rodziców ze szkołą, koordynowany przez pedagoga szkolnego, 

Wspomniana wyżej Akademia Sukcesu w klasach 7-8 szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - projekt z obszaru kompetencji społecznych i obywatelskich, czyli całokształtu działań służących jak najlepszemu przygotowaniu naszych uczniów do życia we współczesnym świecie, realizowany w postaci warsztatów prowadzony przez psychologa i trenera.


WSPÓŁPRACA Z LEAF ACADEMY - MIĘDZYNARODOWĄ SZKOŁĄ DLA PRZYSZŁYCH LIDERÓW

LEAF ACADEMY do wyjątkowa międzynarodowa szkoła w Bratysławie, której celem jest nie tylko przygotowanie młodych ludzi do osiągnięcia sukcesu w przyszłości, ale również zadbanie o to, żeby świetnie wykształceni chcieli żyć i pracować w swoich krajach w Centralnej Europie, a nie wyjeżdżać na Zachód. Wykładowcy LEAF to zarówno teoretycy, jak i praktycy - znani przedsiębiorcy i menadżerowie, absolwenci najlepszych uczelni na świecie np. Oxford czy Cambridge. Status szkoły partnerskiej LEAF daje nam możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań w międzynarodowym środowisku.


STYPEDNIUM NAUKOWE

Finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach mogą ubiegać się o trzyletnie stypendium  naukowe w naszej szkole.


NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Nasze zajęcia odbywają się w nowoczesnym obiekcie szkolnym zaprojektowanym z myślą o bezpiecznym, przyjaznym i doskonale wyposażonym miejscu nauki oraz wypoczynku między zajęciami. Poza multimedialnymi salami zajęć do dyspozycji uczniów jest pracownia komputerowa, bufet, salka do zajęć sportowych, kącik internetowy, funkcjonalna szatnia z systemem szafek indywidualnych, miejsce do zajęć dydaktycznych w ogrodzie oraz rozległy teren zielony.

W marcu 2017 roku nasza siedziba powiększyła się o budynek B, w którym powstały pracownie przedmiotowe, biblioteka z czytelnią, cafeteria, sala teatralna i strefa gier planszowych, a do końca 2018 roku planujemy zakończenie ostatniego etapu inwestycji - budowę zaplecza sportowego dla wszystkich placówek.


BEZPIECZEŃSTWO

czyli z 1. strony... małe klasy, bliski kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: "zapobiegać, a nie leczyć"; zaś z 2. strony... monitorowany budynek i teren szkoły, system kodów przy wejściu do budynku.


KULTURA ORGANIZACJI

Idea szkół, które rosną razem z uczniami. Społeczność, w której wszyscy się znają i nikt nie pozostaje anonimowy. Pozytywne emocje, serdeczne relacje, wzajemny szacunek i współpraca uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli. Miejsce, w którym uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem, ale również partnerem i przyjacielem. Szkoła, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być.


DOSTĘP DO RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY

Tworzymy nowoczesną bibliotekę połączoną z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi, której celem jest ułatwienie dostępu do różnych źródeł informacji, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja wiedzy. Nasze zbiory obejmują blisko trzy tysiące pozycji, głównie o charakterze popularno-naukowym oraz lektury szkolne. Gromadzimy również literaturę anglo- i hiszpańskojęzyczną. Zasoby można przeglądać i rezerwować także za pośrednictwem naszej strony www.

 
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia (koła naukowe, koła zainteresowań), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wsparcie w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Szkoła zatrudnia pedagoga, współpracuje z psychologiem i couchem, organizuje zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.


RADA UCZNIÓW

Nasza szkoła to miejsce, w którym liczymy się ze zdaniem naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na ich pomysły i zaangażowanie. Wspieramy działalność Rady Uczniów i cieszymy się z każdej inicjatywy, która służy społeczności szkolnej. Dla pełnej informacji wszystkich naszych uczniów uruchomiliśmy także serwis e-Uczniowie oraz grupy klasowe na portalu społecznościowym facebook.


KONTAKT Z RODZICAMI

Ważnym elementem naszej codziennej pracy jest stały kontakt z rodzicami naszych uczniów. Poza zebraniami oraz spotkaniami indywidualnymi, dla pełnej informacji uruchomiliśmy internetowy serwis e-Rodzice zawierający dokumenty regulujące pracę naszej szkoły oraz szkolny newsletter, za pośrednictwem którego wysyłane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej pracy. Do dyspozycji rodziców jest również dziennik elektroniczny oraz grupa Konarski_Inspiracje_Rodzice na portalu facebook, która służy do wymiany inspiracji z rodzicami o wszystkim co ważne w edukacji i wychowaniu. Ponadto od początku funkcjonowania jesteśmy jesteśmy otwarci na uwagi, pomysły i spostrzeżenia i bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami.

 
WYCIECZKI

To tradycja naszej szkoły. W pełni podzielamy zdanie, że podróże kształcą, stąd podróżujemy dużo i chętnie, zwiedzając ciekawe i warte zobaczenia miejsca, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Jako, że szkoła realizuje autorski program edukacji musicalowej, często wyjeżdżamy do teatrów muzycznych na ulubione musicale. Organizujemy wycieczki jedno- i kilku dniowe oraz "zielone" i "białe" szkoły.

WYŻYWIENIE

W szkole funkcjonuje cafeteria Branch Cafe, które proponuje smaczne i zdrowe sałatki, kanapki, tarty, musli, soki, koktajle, smoothie i inne pyszności. To nowe serce naszych szkół - miejsce spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli, naszych gości i przyjaciół. Jej wystrój współtworzyli nasi gimnazjaliści.

 
STRÓJ SZKOLNY

Mundurek jest fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej społeczności szkolnej. Wszyscy uczniowie mają jednakowe stroje szkolne, które współprojektują i plecaki.

 
SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM...

...czyli nasza idea, w myśl której "rośniemy" razem z naszymi uczniami i stopniowo budujemy ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. 

Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał Państwa dzieci miał szansę od początku rozwijać się w nowoczesnym wymiarze edukacji w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.

 

WYMIAR NASZEJ EDUKACJI ORAZ JAKOŚĆ PRACY MOŻNA POZNAĆ RÓWNIEŻ W ZAŁOŻONYCH PRZEZ NAS:

- NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SMYK (2003) >>
- NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. KONARSKIEGO (2007) >>
- NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ST. KONARSKIEGO (2013) >>

ORGANEM PROWADZĄCYM WSZYSTKIE PLACÓWKI JEST EDUKACJA KINGA WNUK - więcej informacji>>