Facebook Gimnazjum

Nasze przedszkole jest placówką o profilu edukacyjno-językowym z autorskim programem nauczania języka angielskiego, uhonorowaną "Certyfikatem Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej", który jest przyznawany najlepszym placówkom oświatowym w Polsce jako potwierdzenie wysokich standardów nauczania i wychowania. Jesteśmy również drugą w Polsce placówką ekspercką Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future".

 

 


Realizujemy podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wydanych na jej podstawie.

Wdrażamy autorski program edukacji dwujęzycznej, którego celem jest "otaczanie" dzieci językiem angielskim przez cały dzień. W tym celu w planie dnia o różnych porach wprowadziliśmy anglojęzyczne bloki tematyczne - Wake-Up Time, English Time, Movie Time, Story Time oraz Play&Game Time. Równolegle realizujemy również treści Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci", który od początku urzekł nas merytoryką, spójnością i kompleksowym podejściem do tematu. Ogromnym plusem jest to, że włącza on w działania wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi oraz chętnych do współpracy rodziców (a tych z roku na rok jest coraz więcej!).
więcej informacji>>

 

 


Zgodnie z ideą obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia dzieciom wszechstronną opiekę i rozwój w zakresie:

- wychowania intelektualnego, dla którego ważny jest: rozwój poznawczy (myślenie, mowa, wdrożenie do nauki czytania i pisania oraz edukacja matematyczna), rozbudzenie zainteresowania otaczającą rzeczywistością, rozwijanie uzdolnień, kształtowanie potrzeby poszukiwania wiedzy oraz rzetelne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej,

- wychowania społeczno-moralnego, które przygotowuje dziecko do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, uczy współpracy i zgodnego funkcjonowania w grupie, ułatwia podejmowanie decyzji, uczy rozróżniania dobra od zła, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,

- wychowania zdrowotnego, które obejmuje ochronę i wzmacnianie zdrowia, kształtowanie sprawności ruchowej i nawyków higieniczno-zdrowotnych,

- wychowania estetycznego, które obejmuje kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającego świata, poszanowanie roślin i zwierząt, dbałość o utrzymanie ładu i porządku, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych.

- wychowania patriotycznego, które przekazuje wiedzę o Polsce i Polakach oraz tzw. "małej Ojczyźnie", uczy szacunku dla tradycji, dbałości o wspólne dobro.

 

 


W zakresie realizacji podstawy programowej korzystamy z podręczników i materiałów dodatkowych wiodących wydawnictw tj. Nowa Era, MAC czy WSiP. W nauczaniu języka angielskiego współpracujemy z wydawnictwem Yellow House English. Naszym partnerem jest również Interwrite Lerning, odpowiedzialna za interaktywne metody nauczania.

Nasz program dostosowany do każdej grupy wiekowej, wzbogacony jest o rozwiązania nowatorskie, których treści pozwalają na kreatywne kształtowanie osobowości dziecka, realizację jego potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Wszechstronnemu rozwojowi naszych Pociech służy cykl zajęć dodatkowych tj. rytmika, zajęcia plastyczne, taniec, zajęcia sportowe, szachy, zajęcia z komputerem, zajęcia z tablicą multimedialną.

Program urozmaicony jest ponadto poprzez realizację ogólnopolskich projektów i programów edukacyjnych, zajęcia otwarte, cykl imprez i uroczystości, wycieczki, zajęcia w plenerze, teatrzyki i spektakle, spotkania z ludźmi różnych zawodów, udział w kampaniach społecznych oraz różnorodne akcje przedszkolne.

 

 


Z myślą o optymalnym rozwoju naszych przedszkolaków i jak najlepszym przygotowaniu ich do kolejnego etapu edukacji podejmujemy szereg działań innowacyjnych jak np.

- jako pierwsi w województwie realizujemy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" i mamy status placówki eksperckiej,

- w codziennych zajęciach poświęcamy czas na praktyki uważności - wspaniałe i skuteczne narzędzie, którego opanowanie to ogromny kapitał procentujący przez całe życie; bazą do pracy są dla nas książki Eline Snel "Uważność małej żabki", "Moja Supermoc", "Uważność i spokój żabki",

- uczestniczymy w ogólnopolskim programie rozrywki ruchowej "Przedszkoliada", który tworzy optymalne warunki do podejmowania aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego i motorycznego najmłodszych,

- wykorzystujemy w pracy całą gamę pomocy dydaktycznych LEGO Education, począwszy od zestawów kreatywnych, poprzez matematyczne, przyrodnicze i językowe, po edukację w zakresie podstaw techniki i fizyki,

- wprowadziliśmy do pracy z dziećmi Metodę Wczesnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej; jest metoda stosowana z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych autorki; metoda daje dobre efekty, jako że wykorzystuje naturalną skłonność dziecka do mówienia sylabami,

- bierzemy udział w międzynarodowym projekcie "International Kindergarten", w ramach którego zajęcia z przedszkolakami przez dwa tygodnie prowadzą wolontariusze największej na świecie organizacji studenckiej AIESEC; ich głównym zadaniem jest przybliżenie dzieciom różnorodności kulturowej oraz uczenie ich tolerancji w stosunku do innych ras i narodowości już od najmłodszych lat; udział w projekcie umożliwia dzieciom nie tylko poszerzanie horyzontów, ale również naukę języka angielskiego oraz zachęca do dalszego poznawania świata,

- realizujemy program "Destination ImagiNation - oczyma wyobraźni" - największy na świecie edukacyjny program dla dzieci i młodzieży, rozwijający kreatywność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w praktyce, który daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonego potencjału dziecięcej wyobraźni,

- przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego "Fonolandia", który dotyczy odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych; wiek 5-6 lat, to w obliczu dzisiejszych realiów, najlepsza pora, żeby zacząć wychowywać odpowiedzialnego użytkownika mediów cyfrowych,

- wprowadziliśmy zajęcia metodą "TRIZ-Pedagogiki"; TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to kapitalny sposób uczenia, który stawia przede wszystkim na efektywne myślenie, samodzielne rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań i odnajdowanie się w trudnych sytuacjach,

- uczymy programowania z wykorzystaniem robota Photon, Coding Express oraz zestawu Kodowania na Dywanie z krążkami matematycznymi i humanistycznymi,

-  stosujemy różnorodne nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. gry firmy Beleduc, karty Kiddo, ramki Logico, Smart Cards, pudełka Brain Box, seria "Czytaj z Albikiem" i wiele innych,

- korzystamy również z nieograniczonych możliwości jakie daje praca z tablicą multimedialną.

 

 


Współpracujemy z rodzicami i zależy nam, by współtworzyli nasze przedszkole w myśl motto naszej placówki: „Wspólnie tworzymy szczęśliwe dzieciństwo naszych Smyków”. Mamy świadomość, że nie ma rozwiązań idealnych, ale w naszej pracy wszystko co robimy, robimy z entuzjazmem  i staramy się najlepiej jak potrafimy. 

Poza codziennym kontaktem z wychowawcami grup oraz zaproszeniami na zajęcia otwarte, przedszkolne wydarzenia i uroczystości, dla pełnej informacji uruchomiliśmy internetowy serwis e-Rodzice zawierający dokumenty regulujące pracę naszego przedszkola oraz przedszkolny newsletter, za pośrednictwem którego wysyłane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej pracy. Założyliśmy również grupę Smyk_Inspiracje_Rodzice na portalu społecznościowym facebook, która służy wymianie inspiracji i informacji o wszystkim co ważne w edukacji i wychowaniu.

Jesteśmy otwarci na wszelkie rady, pomysły, uwagi i spostrzeżenia. Nie stoimy w miejscu, z radością zmieniamy się i rozwijamy dla dobra Naszych Smyków.