Facebook Gimnazjum


Nasze gimnazjum to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów; SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia; SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych; SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.

Naszym priorytetem obok wysokiego poziomu nauczania jest wszechstronny rozwój i dobre wychowanie. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, dbamy o rozwój kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości. Nieustannie zmieniamy się i rozwijamy dla naszych uczniów, których wychowujemy na aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi.


RACJONALNY PLAN ZAJĘĆ

Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas zarówno na poznanie całości obowiązującego materiału i efektywną naukę języków obcych, jak i wzbogacanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce. Wymiar godzin niektórych przedmiotów tj. j. angielski, z uwagi na dodatkowe zajęcia konwersacyjne oraz fizyka, chemia, geografia i biologia, z uwagi na rozległość materiału, został zwiększony.


INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Klasy liczące do 18 osób pozwalają na optymalizację procesu dydaktycznego i pełne monitorowanie pojawiających się potrzeb i trudności.


STARANNIE DOBRANA KADRA PEDAGOGICZNA

Z dużą starannością dokonujemy wyboru zespołu uczącego. Obok młodych nauczycieli naszą szkołę współtworzą doświadczeni pedagodzy. Przy doborze kadry uwzględniamy przede wszystkim powołanie do zawodu, wykształcenie, dotychczasowe osiągnięcia, kulturę osobistą, opinię środowiska oraz otwartość na rozwiązania nowatorskie.


WYSOKI POZIOM EDUKACJI

Wysoki poziom nauczania w naszym gimnazjum gwarantują małe klasy, kompetentna i zaangażowana kadra pedagogiczna oraz uczniowie, którzy żeby dostać się do szkoły muszą spełnić określone wymogi, dzięki czemu możemy sobie pozwolić na pracę w ambitnym, równym tempie.

O poziomie naszej dotychczasowej pracy najlepiej świadczą wyniki naszych uczniów w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, które plasują nas w 9. najwyższej staninie wśród kilku procent najlepszych szkół w Polsce.


NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie dwóch języków obcych. Językiem wiodącym jest j. angielski. Drugi język to język hiszpański. Istotą nauki jest ciągłość programowa i gwarancja kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Duży nacisk kładziemy na konwersacje.

Stosujemy różnorodne metody nauczania. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicą multimedialną oraz oprogramowaniami wydawnictwa Express Publishing. Bardzo ważnym elementem naszych działań jest również stała współpraca z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, dzięki której przez sześć tygodni w roku zajęcia w naszych szkołach, w j. angielskim lub j. hiszpańskim, prowadzą wolontariusze z całego świata.

W ramach zajęć j. angielskiego przygotowujemy naszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów PTE General (Pearson Test of English). Po III klasie jest to poziom B2.

Nasi uczniowie mają również możliwość, w ramach zajęć koła naukowego, nauki trzeciego języka obcego - j. niemieckiego.

Dla nowych uczniów dołączających do klasy I, którzy wcześniej nie uczyli się j. hiszpańskiego tworzona jest odrębna grupa od podstaw. W przypadku uczniów, którzy przenoszą się do nas w klasie II lub III, a dotąd uczyli się j. niemieckiego stwarzamy możliwość kontynuacji nauki.


EDUKACJA DWUJĘZYCZNA

W 2014 roku jako pierwsi w Ostrowcu podjęliśmy działania na rzecz wprowadzenia nauczania dwujęzycznego. Wdrożenie autorskiego programu  wymagało systematycznej i wieloetapowej pracy. Ukończyliśmy pilotażowy program Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - "Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" i nadal kontynuujemy szkolenia w ramach tej inicjatywy. Uczestniczymy również w projekcie marszałka województwa "Dwujęzyczne Świętokrzyskie". Realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy na wizyty studyjne i konferencje poświęcone idei Bilingual Teaching, wprowadziliśmy wewnętrzny system szkolenia kadr oraz dwujęzyczność na części przedmiotów z założeniem systematycznego rozwoju i doskonalenia w tym zakresie. Wzbogacamy anglojęzyczny księgozbiór w szkolnej bibliotece, gromadzimy anglojęzyczne pomoce dydaktyczne. Podejmujemy również szereg działań towarzyszących jak np. "English Friday", "Board Games Zone" czy "Motivators".

 
INFORMATYKA

Rozszerzony program zajęć z informatyki umożliwia gruntowne przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych oraz zdania dla osób chętnych certyfikatu ECDL - European Current Driving Licence/Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowiącego międzynarodowe świadectwo umiejętności i wiedzy w zakresie technologii informacyjnej. Edukację informatyczną rozbudowaliśmy o obszar programowania i robotyki z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education (Mindstorms EV3).


PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach, programach i warsztatach, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie.  Uczestniczą w konferencjach i spotkaniach z osobami, które są źródłem wiedzy i  inspiracji. Motywujemy ich do ciągłego rozwoju i poszukiwania drogi, którą w przyszłości będą chcieli zmierzać. Zachęcamy do aktywności społecznej.  Podejmujemy szereg działań, które w naszym przekonaniu pomogą im w życiu dokonywać trafnych wyborów oraz sprawią, że będą odważni, otwarci na świat i ludzi, naukę i nowe wyzwania, a w kolejne etapy swojego życia będą wkraczać z entuzjazmem i wiarą, że nie ma przeciwności nie do pokonania i że można - tak jak symbolizuje logo naszej szkoły - "sięgać do gwiazd".


WIELOLETNIE PROJEKTY EDUKACYJNE

To autorskie działania, które realizujemy przez cały cykl kształcenia począwszy od szkoły podstawowej do liceum. Są to:

Akademia Odpowiedzialności w klasach 1-3 szkoły podstawowej - projekt, który uczy zasad, samodzielności i odpowiedzialności, realizowany przez wychowawców klas,

Akademia Umiejętności w klasach 4-6 szkoły podstawowej - projekt w ramach, którego uczymy jak efektywnie się uczyć (pozyskiwać, gromadzić, selekcjonować i zapamiętywać materiał), realizowany w postaci warsztatów przez trenerów Akademii Nauki,

Akademia Kreatywności w klasach 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjum - projekt bazujący na inteligencji emocjonalnej, działaniach teatralnych i twórczych, realizowany w postaci warsztatów prowadzonych przez polonistów, pedagoga i artystę plastyka,

Akademia Wolontariatu w klasach 4-8 szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - projekt z obszaru zaangażowania społecznego, czyli całokształtu działań, które nasi uczniowie podejmują na rzecz innych, koordynowany przez pedagoga szkolnego, 

Akademia Sukcesu w klasach 7-8 szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - projekt z obszaru kompetencji społecznych i obywatelskich, realizowany w postaci warsztatów prowadzony przez psychologa i trenera.

Akademia Współpracy we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - projekt dedykowany współpracy rodziców ze szkołą, koordynowany przez pedagoga szkolnego, 


DOSTĘP DO RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY

Krok po kroku tworzymy nowoczesną bibliotekę multimedialną połączoną z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi, której celem jest ułatwienie dostępu do różnych źródeł informacji, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja wiedzy. Nasze zbiory obejmują blisko trzy tysiące pozycji, głównie o charakterze popularno-naukowym (albumy, encyklopedie, atlasy, słowniki itp.) oraz lektury szkolne. Gromadzimy również literaturę anglo- i hiszpańskojęzyczną. Zasoby można przeglądać i rezerwować także za pośrednictwem naszej strony www.

 
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia (koła naukowe, koła zainteresowań), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wsparcie w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych.

 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Szkoła zatrudnia pedagoga, współpracuje z psychologiem i couchem, organizuje zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

 
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym obiekcie szkolnym położonym w zielonym zaułku osiedla mieszkaniowego. Budynek zaprojektowano z myślą o bezpiecznym, przyjaznym i doskonale wyposażonym miejscu nauki oraz wypoczynku między zajęciami. Poza multimedialnymi salami zajęć do dyspozycji uczniów jest również klub szkolny, bufet, salka do zajęć sportowych, funkcjonalna szatnia z systemem szafek indywidualnych, miejsce do zajęć dydaktycznych i wypoczynku w ogrodzie oraz rozległy teren zielony.

W marcu 2017 roku nasza siedziba powiększyła się o budynek B, w którym powstały pracownie przedmiotowe, biblioteka z czytelnią, cafeteria, sala teatralna i strefa gier planszowych, a  do końca 2018 roku planujemy zakończenie ostatniego etapu inwestycji - budowę zaplecza sportowego dla wszystkich placówek.

 
BEZPIECZEŃSTWO

czyli z 1. strony... małe klasy, bliski kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: "zapobiegać, a nie leczyć"; zaś z 2. strony... monitorowany budynek i teren szkoły, system kodów przy wejściu do budynku.


KULTURA ORGANIZACJI

Idea szkół, które rosną razem z uczniami. Społeczność, w której wszyscy się znają i nikt nie pozostaje anonimowy. Pozytywne emocje, serdeczne relacje, wzajemny szacunek i współpraca uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli. Miejsce, w którym uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem, ale również partnerem i przyjacielem. Szkoła, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być.


RADA UCZNIÓW

Nasza szkoła to miejsce, w którym liczymy się ze zdaniem naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na ich pomysły i zaangażowanie. Wspieramy działalność Rady Uczniów i cieszymy się z każdej inicjatywy, która służy społeczności szkolnej. Dla pełnej informacji wszystkich naszych uczniów uruchomiliśmy także serwis e-Uczniowie oraz grupy klasowe na portalu społecznościowym facebook.


KONTAKT Z RODZICAMI

Ważnym elementem naszej codziennej pracy jest stały kontakt z rodzicami naszych uczniów. Poza kontaktem bieżącym i zebraniami oraz spotkaniami indywidualnymi, dla pełnej informacji uruchomiliśmy internetowy serwis e-Rodzice zawierający dokumenty regulujące pracę naszej szkoły oraz szkolny newsletter, za pośrednictwem którego wysyłane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej pracy. Do dyspozycji rodziców jest również dziennik elektroniczny oraz grupa Konarski_Inspiracje_Rodzice na portalu facebook, która służy do wymiany inspiracji z rodzicami o wszystkim co ważne w edukacji i wychowaniu. Ponadto od początku funkcjonowania jesteśmy jesteśmy otwarci na uwagi, pomysły i spostrzeżenia i bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami.


MUNDUREK SZKOLNY

Mundurek jest fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej społeczności szkolnej. Nasz mundurek to: niebieska bluzka (długi i krótki rękaw), czarna spódnica/spodnie, strój na zajęcia sportowe, dres oraz bluza polarowa. Wszyscy uczniowie mają również takie same plecaki. Mundurek współprojektują nasi uczniowie.


WYCIECZKI

To tradycja naszej szkoły. W pełni podzielamy zdanie, że podróże kształcą, stąd podróżujemy dużo i chętnie, zwiedzając ciekawe i warte zobaczenia miejsca, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Jako, że szkoła realizuje autorski program edukacji musicalowej, często wyjeżdżamy do teatrów muzycznych na ulubione musicale. Organizujemy wycieczki jedno- i kilku dniowe oraz "zielone" i "białe" szkoły.

WYŻYWIENIE

W szkole funkcjonuje cafeteria Branch Cafe, które proponuje smaczne i zdrowe sałatki, kanapki, tarty, musli, soki, koktajle, smoothie i inne pyszności. To nowe serce naszych szkół - miejsce spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli, naszych gości i przyjaciół. Jej wystrój współtworzyli nasi gimnazjaliści.

 
STYPEDNIUM

Finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach mogą ubiegać się o trzyletnie stypendium  naukowe w naszej szkole.


SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM...

...czyli nasza idea, w myśl której "rośniemy" razem z naszymi uczniami i stopniowo budujemy ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. 

Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał Państwa dzieci miał szansę od początku rozwijać się w nowoczesnym wymiarze edukacji w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.

 

WYMIAR NASZEJ EDUKACJI ORAZ JAKOŚĆ PRACY MOŻNA POZNAĆ RÓWNIEŻ W ZAŁOŻONYCH PRZEZ NAS:

- NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SMYK (2003) >>
- NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. KONARSKIEGO (2007) >>
- NIEPUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ST. KONARSKIEGO (2016) >>

ORGANEM PROWADZĄCYM WSZYSTKIE PLACÓWKI JEST EDUKACJA KINGA WNUK - więcej informacji>>